Halibur-an ho Ami-nia Komunidade

Prienxe formulariu ne’e ho ita-boot nia informasaun detallu atu sai membru.

Ami gosta tebes halo koneksaun ho ema hotu. Nudar membru, ita-boot bele simu notisia no sempre hetan informasaun aktualizadu. Mai hamutuk ho ami-nia komunidade atu buka hatene konaba saida mak dadauk ne’e akontese iha Sala Leitura Xanana Gusmão.