Halibur-an ho Ami-nia Komunidade

Prienxe formulariu ne’e ho ita-boot nia informasaun detallu atu sai membru.

Ami gosta tebes halo koneksaun ho ema hotu. Sai ami-nia membru, ita-boot bele simu notísia no sempre hetan informasaun aktualizadu. Mai hamutuk ho ami-nia komunidade atu buka hatene kona-ba saida mak daudauk ne’e akontese iha Sala Leitura Xanana Gusmão. 

[contact-form-7 id=”4028″]