Aluga ami-nia fatin

Hato’o pedidu konaba halo ami-nia espasu komunidade sai mos ita-boot nian!

Sala Leitura Xanana Gusmão nudar fatin diak tebes ba komunidade, ami kontente atu sai sasin ba ita-boot nia mehi sai realidade iha ami-nia fatin. Ami sei halo esforsu tomak atu ajuda ita-boot sira ho fasilitasaun tantu ba treinamentu, enkontru, espozisaun, lansa livru, loke filme, diskusaun ka eventu saida deit.