Aluga ami-nia fatin

Hato’o pedidu konaba halo ami-nia espasu komunidade sai mos ita-boot nian!

Sala Leitura Xanana Gusmão nu’udar fatin di’ak tebes ba komunidade, ami hakarak atu haree ita-boot nia mehi sai realidade iha ami-nia fatin. Tantu atu hala’o treinamentu, enkontru, espozisaun, lansa livru, loke filme, diskusaun ka eventu saida de’it, ami sei halo esforsu tomak atu ajuda ita-boot sira ho fasilitasaun. Favór halo pedidu hodi uza formláriu iha kraik ne’e no ami sei responde ita-boot durante oras 24 nia laran.