KOMEMORASAUN LORON MUNDIAL BA DIREITU UMANU

BREAFING KOMPETISAUN HAKEREK ISTORIA

Kampaña kona ba Importánsia Husi Arte Husi Atividade ne 'e "hasa' e Kultura Leitura" Hodi komemora Loron Mundiál Juventude nian

SELEBRASAUN ESPESIÁL BA ANIVERSÁRIU 20 ANOS SALA LEITURA XANANA GUSMÃO & ANIVERSÁRIU BA DALA 74 MAUN BOOT KAY RALA XANANA GUSMÃO

EKIPA XGRR FÓ SERTIFIKADU APRESIASAUN NIAN BA MANÁN-NA 'IN SIRA HUSI KOMPETISAUN LIAN MAKSUSUK NIAN