ENSERAMENTU ESTAJIARIU ESCOLA TÉCNICA INFORMÁTICA DE DÍLI (ETI-DÍLI)

Sosializasaun Asediu Seksual

PARTISIPASAUN SALA LEITURA XANANA GUSMÃO IHA FEIRA DO LIVRU IHA MUNISIPIU MANUFAHI

SEREMONIA ENTREGA PRÉMIU KOMPETISAUN HAKEREK ISTÓRIA FIKSAUN BA LABARIK

ESPOZISAUN LORON PREZIDENTE